Farringdon Court - Studio


Farringdon Court

Bowling Green Lane
Tube: Farringdon